Reklamace a vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.

2. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, může tak učinit odesláním písemného odstoupení na adresu prodávajícího, a to ve lhůtě 14 dnů. Písemné odstoupení musí obsahovat sdělení o odstoupení od smlouvy a dále číslo účtu, kam má být zaslána zaplacená cena zboží, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo kupujícímu zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje. Vrácené zboží musí být kompletní, zboží ani žádná jeho část nesní být poškozena ani použita. Nejpozději musí kupující předmětné zboží vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

3. Kupující, který je spotřebitelem, však nemůže odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě, že předmětem této smlouvy je dodávka zboží, které rychle podléhá zkáze, nebo v případě, že bylo zboží dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4. V případě písemného odstoupení kupujícího dle tohoto článku prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu včetně poštovného, které kupující prodávajícímu uhradil, do 14 dnů ode dne, kdy kupující od smlouvy odstoupil, a to na bankovní účet, který kupující sdělil prodávajícímu v písemném odstoupení od smlouvy.

5. V případě takového odstoupení ze strany kupujícího nese náklady na vrácení zboží kupující.

Záruka za zboží a reklamace

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

2. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba v délce 24 měsíců, jde-li o spotřební zboží a v délce odpovídající vyznačené době nejkratší trvanlivosti, jde-li o potravinářské zboží. To neplatí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které rychle podléhají zkáze, musí být uplatněna v době, po kterou lze věc použít.

3. Je-li kupující podnikatelem, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

4. Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění.

5. Záruční doba běží od dojití zboží do místa určení, v případě osobního převzetí od okamžiku odevzdání zboží kupujícímu.

6. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu na zboží po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním přepravci, v případě osobního odběru převzetím věci.

7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

8. Kupující je oprávněn požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu vadné součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho vadné součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho vadnou součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.